Právní ochrana

LICIT OMBUDSMAN

V LICITU na to nejste sami. Sdružení spotřebitelů Licit.cz zřídilo institut veřejného ochránce práv tzv. LICIT Ombudsmana, který zastupuje všechny členy při řešení právních problémů, upomínek, žalob a nekorektního jednání ze strany dodavatelů energií.

LICIT Ombudsmanem je od roku 2017 JUDr. Tomáš Panáček, který vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2008 vykonává advokacii. V roce 2007 zahájil spolupráci se společností eCENTRE, a.s., která patří mezi největší a nejstarší specialisty na hromadné elektronické aukce. Právě eCENTRE podnítila vznik samostatné a nezávislé komunity spotřebitelů, která využívat výhody vysokého počtu spojených odběratelů pro lepší vyjednávání s dodavateli.

Instituci nezávislého a proaktivního ombudsmana nereprezentuji pouze já, za mnou stojí ještě další kolegové advokáti, kteří jsou zkušenými odborníky,“ říká JUDr. Tomáš Panáček, a dále dodává: „Společným cílem je bojovat proti nekorektnímu jednání dodavatelů a prodejců, kteří užívají protiprávních a neetických praktik. Rádi bychom naší činností přispěli k narovnání trhu.

JUDr. Tomáš Panáček
advokát, senior právník a  pověřenec pro ochranu osobních údajů eCENTRE, a.s.
 LICIT Ombudsman

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro společnost eCENTRE, a.s.

JUDr. Tomáš Panáček
Telefon +420 734 31 0121
Email: tomas.panacek@iadvokacie.cz
ID datové schránky: xam4ss4

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro klienty a dodavatele dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

PROČ VÁM TYTO INFORMACE POSKYTUJEME?

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nové nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení zavazuje společnost eCENTRE, a.s., její zaměstnance a partnery k dodržování přísnějších pravidel při zpracovávání osobních údajů o partnerech, koncových zákaznících a dalších zájemcích. V rámci zpracovávání osobních údajů společnost eCENTRE, a.s. zpracovává údaje především za účelem sjednání a plnění smlouvy na službu LICIT nebo na základě oprávněného zájmu vztahujícího se k plnění sjednaných smluv.  Z tohoto titulu vzniká společnosti eCENTRE, a.s. tzv. Informační povinnost. Informace o zpracování osobních údajů najdete na této webové stránce.

 

CO JE SLUŽBA, KTEROU POSKYTUJEME?

Službou LICIT by eCENTRE a eCENTRE se rozumí jakákoliv forma využití unikátního nákupnímu systému, který sdružuje poptávku, porovnává ceny a podmínky na trhu, využívá nástroje e-aukce, zajišťuje logistiku a nabízí reporting realizovaných nákupů, čímž dochází ke snižování nákladů, úspoře času a vytváření nových příležitostí pro klienty, a to v oblasti optimalizace nákupu různých komodit a služeb.

 

BEZ SOUHLASU: V jakém případě zpracování údajů spadá pod „oprávněný zájem“?

 • Zpracování údajů potřebných pro plnění smlouvy, tedy pro poskytnutí služby ze strany společnosti vůči zájemci
 • Zpracování údajů v rámci přímého marketingu vůči stávajícím klientům (tj. emaily pro zasílání newsletterů v rozsahu služby LICIT, přičemž klient má právo se z odběru zpráv kdykoliv odhlásit)
 • Zpracování údajů v rámci přímého marketingu (zasílání zpráv a aktualit souvisejících se službou)
 • Sběr a evidence údajů pro zpracování analytiky na webových stránkách a aplikacích, měření návštěvnosti apod.

 

POUZE SE SOUHLASEM: V jakém případě je nutné požadovat od klienta souhlas?

Jedná se o souhlas se zpracováním osobních údajů (emailu, jména a příjmení, data narození) například pro zasílání těchto zpráv a informací:

 • Přání k narozeninám
 • Nabídka slev a akcí třetích subjektů, například hotelů, lázní a jiných organizací v rámci komunity a služby LICIT
 • Nabídka účasti v soutěžích a jiných marketingových akcích
 • Nabídka zaměstnání, spolupráce či partnerství v rámci či mimo rámec komunity a služby LICIT

 

 DOVOLUJEME SI VÁS UJISTIT:

 • Udělení či neudělení souhlasu nemá vliv na uzavření smlouvy.
 • Vaše údaje jsou u nás v bezpečí, údaje klientů nepředáváme žádným třetím subjektům, mimo smluvně vázané subjekty (dodavatelé komodit a služeb), s nimiž spolupracujeme v rámci realizace služby a v rámci podpory a zlepšování služeb pro klienty.

INFORMAČNÍ POVINNOST

 

Společnost eCENTRE, a.s., IČ: 271 49 862, se sídlem: Nemocniční 987/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 11361, poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost eCENTRE, a.s., IČ: 271 49 862, se sídlem: Nemocniční 987/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 11361.

Telefon: +420 597 075 400,
Email: ecentre@ecentre.cz

 

2. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
JUDr. Tomáš Panáček
Telefon: +420 734 310 121,
Email: tomas.panacek@iadvokacie.cz
ID datové schránky: xam4ss4

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti optimalizace, resp. zprostředkování nákupu zboží, služeb a energetických komodit včetně souvisejících činností.

 

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD

 • Souhlas subjektu údajů: pro účely užití či zveřejnění osobních údajů v rámci propagace společnosti
 • Plnění či uzavření smlouvy: pro účely zprostředkování a dodání zboží či poskytnutí služeb
 • Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
 • Oprávněný zájem: za účely přímého marketingu

 

5. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům, především poskytovatelům sjednávaných služeb (dodavatelé plynu, elektřiny a dalšího zboží či služeb) za účely uzavření smlouvy. Jejich totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

 

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových, poradenských a certifikačních služeb, s nimiž správce údajů spolupracuje za účelem zlepšování a realizace služby. Totožnost partnerů je správce údajů povinen subjektu údajů na vyžádání sdělit.

 

7. DALŠÍ TŘETÍ STRANY

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

 

8. JINÉ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely v rámci oprávněného zájmu nebo souhlasu subjektu údajů.

 

9. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

 

10. AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Ve společnosti eCENTRE, a.s. nedochází k automatizovanému zpracování.

 

11. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
 • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
 • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

 

12. NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

 

13. DALŠÍ USTANOVENÍ

Pokud subjekt údajům neposkytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány.

Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.

NUTNÁ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

V případě, že dojde mezi eCENTRE, a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz).