Právní ochrana

LICIT OMBUDSMAN

V LICITU na to nejste sami. Sdružení spotřebitelů Licit.cz zřídilo institut veřejného ochránce práv tzv. LICIT Ombudsmana, který zastupuje všechny členy při řešení právních problémů, upomínek, žalob a nekorektního jednání ze strany dodavatelů energií.

LICIT Ombudsmanem je od roku 2017 JUDr. Tomáš Panáček, který vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2008 vykonává advokacii. V roce 2007 zahájil spolupráci se společností eCENTRE, a.s., která patří mezi největší a nejstarší specialisty na hromadné elektronické aukce. Právě eCENTRE podnítila vznik samostatné a nezávislé komunity spotřebitelů, která využívat výhody vysokého počtu spojených odběratelů pro lepší vyjednávání s dodavateli.

Instituci nezávislého a proaktivního ombudsmana nereprezentuji pouze já, za mnou stojí ještě další kolegové advokáti, kteří jsou zkušenými odborníky,“ říká JUDr. Tomáš Panáček, a dále dodává: „Společným cílem je bojovat proti nekorektnímu jednání dodavatelů a prodejců, kteří užívají protiprávních a neetických praktik. Rádi bychom naší činností přispěli k narovnání trhu.

JUDr. Tomáš Panáček
advokát, senior právník a  pověřenec pro ochranu osobních údajů eCENTRE, a.s.
 LICIT Ombudsman

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro společnost eCENTRE, a.s.

JUDr. Tomáš Panáček
Telefon +420 734 31 0121
Email: tomas.panacek@iadvokacie.cz
ID datové schránky: xam4ss4

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro klienty a dodavatele dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Společnost eCENTRE, a.s., IČ: 271 49 862, se sídlem: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9339 poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost eCENTRE, a.s., IČ: 271 49 862, se sídlem: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9339

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Škovranová – Manager GDPR
tel.: +420 597 075 400
e-mail: ecentre@ecentre.cz

 

2. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JUDr. Tomáš Panáček

Telefon +420 734 31 0121
Email: tomas.panacek@iadvokacie.cz
ID datové schránky: xam4ss4

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti optimalizace nákupů zboží a služeb (potravin, pohonných hmot, pojištění, MTZ ) a  zprostředkování nákupu energií či jiných služeb včetně souvisejících činností.

 

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD

 • Souhlas subjektu údajů: pro účely užití či zveřejnění osobních údajů v rámci propagace společnosti
 • Plnění či uzavření smlouvy: pro účely zprostředkování a dodání zboží či poskytnutí služeb
 • Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
 • Oprávněný zájem: za účely přímého marketingu

 

5. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům, především poskytovatelům sjednávaných služeb (dodavatelé plynu, elektřiny a dalších komodit) za účely uzavření smlouvy. Jejich totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

 

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

 

7. DALŠÍ TŘETÍ STRANY

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

 

8. JINÉ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely v rámci oprávněného zájmu nebo souhlasu subjektu údajů.

 

9. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

 

10. AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Ve společnosti eCENTRE, a.s. nedochází k automatizovanému zpracování.

 

11. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
 • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
 • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

 

12. NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

 

13. DALŠÍ USTANOVENÍ

Pokud subjekt údajům neposkytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány.

Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.

NUTNÁ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

V případě, že dojde mezi eCENTRE, a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz).