ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KLIENTŮM
One Energy & One Mobile, a.s.

Vzniklá situace s dodavatelem One Energy & One Mobile, a.s. je pro klienty velmi nepříjemná a vyvolává obavy.
Připravili jsme proto pro Vás a další klienty základní informace k celé situaci, doporučení a také odpovědi na nejčastější otázky, které vyvstávají.

Základní informace

Co přesně se stalo

Dle oznámení Operátora trhu s energiemi ČR ze dne 22. 3. 2018 

společnost One Energy & One Mobile, a.s. s platností ode dne 22. 3. 2018
pozbyla možnost dodávat elektrickou energii a zemní plyn svým zákazníkům.

OTE – Oznámení k elektrické energii /
OTE – Oznámení k zemnímu plynu

ODPOJENÍ VÁM NEHROZÍ

Vaše dodávky nejsou ohroženy.

Na základě Energetického zákona č.458/2000 Sb. § 12a, je pro tyto případy na energetickém trhu zřízena funkce Dodavatele poslední instance, což je subjekt na trhu s elektřinou nebo zemním plynem, který má zákonem stanovenou povinnost dodávat zákazníkům energie v situaci, kdy jejich dodavatel pozbyl oprávnění energie dodávat. Na základě výše uvedeného paragrafu energetického zákona nejsou Vaše dodávky energií ohroženy a budou i nadále plynule pokračovat.

PRŮBĚŽNĚ VÁS INFORMUJEME

Aktuální situace a informace pro klienty

 

18.04.2018 – Informace klientům, které se novým dodavatelům nepodařilo připojit u OTE
11.04.2018
– Informace klientům, jejichž dodávky od One Energy měly být zahájeny po 1.5.2018
03.04.2018
– Odpovědi na nejčastější otázky – Dodavatel poslední instance, Zálohy, Smlouvy
29.03.2018 – Sdělení pro klienty, jejichž dodávky od One Energy měl být zahájeny mezi 23.3.-10.4.2018
26.03.2018 – Vyúčtování, přeplatky, stavy elektroměrů a plynoměrů
24.03.2018 – Informace k Vaší nové smlouvě – Dodavatele máte zajištěného
23.03.2018 – Informace k platbám SIPO a retenčním nabídkám
23.03.2018 – Doporučení klientům a odpovědi na nejčastější otázky
22.03.2018 – Mimořádná zpráva o ukončení činnost One Energy & One Mobile, a.s.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Rady a odpovědi

Jak si máme nyní zajistit nového dodavatele?

Od okamžiku, kdy Vaše dodávky energií začal zabezpečovat dodavatel poslední instance, máte 6 měsíců na to, abyste si zajistili nového dodavatele energií.  Můžete si vybrat libovolného dodavatele na trhu, doporučujeme si však podrobně pročíst veškeré smluvní i cenové podmínky, aby pro Vás uzavřené smlouvy byly skutečně výhodné.

V případě, že jste klientem e-aukční síně eCENTRE, a.s. zajistili jsme pro Vás nové dodavatele energií, kteří Vaše dodávky převezmou. O všem Vás budeme průběžně informujeme emailem. Pokud jste od nás dosud neobdrželi novou smlouvu, kontaktujte nás prosím. Děkujeme.

 

Jak to bude s již uhrazenými zálohami?

Zálohy, které jste dosud hradili, by měly být řádně zaúčtovány oproti spotřebě. Dodávky energií do dnešního dne tak máte řádně uhrazeny. Zálohy na další období však vůči společnosti One Energy & One Mobile a.s. již nehraďte, jelikož budete odebírat energii od jiného dodavatele, a to ať už od Dodavatele poslední instance nebo od nového vybraného dodavatele. Proto si prosím zrušte platby záloh vůči One Energy & One Mobile a.s. a očekávejte předpis záloh od dodavatele poslední instance a následně od nového dodavatele energií.

Jak si zrušit nastavené platby SIPO vůči One Energy & One Mobile a.s.?

S ohledem na vážnou situaci společnosti One Energy & One Mobile, a.s., bude Česká pošta ve vztahu k této společnosti realizovat kroky, kterým budou ochráněny Vaše platby SIPO v měsíci dubnu a následném období.

Dle vyjádření České pošty, pokud by tedy ze strany One Energy & One Mobile, a.s., u České pošty, s.p. vznikl požadavek na zařazení platby do SIPO v měsíci dubnu či následujícím období, Česká pošta nebude tento požadavek realizovat. Veškeré platby SIPO vůči One Energy & One mobile, a.s.  v měsíci 4/2018 a následujících měsících budou automaticky Českou poštou, s.p. zastaveny, a to aniž by si klient o to musel žádat.

Nemám od dodavatele One Energy & One Mobile a.s. vrácený přeplatek za předešlé období.

Tento požadavek je potřeba směřovat přímo na dodavatele One Energy & One Mobile, a.s. Dle oznámení této společnosti, zveřejněného na jejich webových stránkách zde, je nutné požadavek zaslat na jejich email zakaznik@oneenergy.cz

Oznámení One Energy & One Mobile, a.s. uvedené na jejich webových stránkách:

Společnost dnešním dnem přestává přijímat jakékoli zákaznické požadavky a soustředí se pouze a výhradně na vyúčtování všech dodávek elektřiny a zemního plynu, s cílem vypořádat přeplatky a nedoplatky z dodávek energií a vyrovnání se se všemi věřiteli společnosti. One Energy & One Mobile v současné době již nedisponuje zákaznickým centrem a je možné ji kontaktovat pouze prostřednictvím e-mailu na adrese zakaznik@oneenergy.cz 

Potvrzení o zaslání požadavku na vrácení přeplatku (kopii emailu, případně doručenku u písemné žádosti poštou) a samotné vyúčtování přeplatku doporučujeme mít pro případné soudní jednání. Můžete využít vzor výzvy k vrácení přeplatku. 

MOŽNOST VYUŽITÍ PRÁVNÍ KANCELÁŘE

eCENTRE, a.s. pro tyto případy navíc zajistilo pro své klienty možnost využití právních služeb Advokátní kanceláře Janák a partneři, s.r.o. Právní služby budou poskytnuty klientům bezplatně v rozsahu převzetí zastoupení a sepsání výzvy k plnění. Advokátní kancelář sepíše profesionální výzvu k úhradě dluhu a dále povede dle dohody s klientem vymáhání pohledávky za One Energy & One Mobile a.s. Za tímto účelem advokátní kancelář zřídila mailovou schránku preplatky@akjanak.cz, kam mohou klienti zasílat své požadavky
Nemáme dosud vyúčtování od One Energy & One Mobile, a.s. a potřebujeme jej pro daňové účely.

LICIT OMBUDSMAN RADÍ: 

Na společnost eCENTRE, a.s., se obrací řada klientů s žádostí o stanovisko, jak uplatnit a doložit zaplacené zálohy k odpočtu daně z přidané hodnoty v případě, že společnost One Energy & One Mobile nevystavila daňový doklad. Jedná se o klienty podnikatele, kteří jsou plátci DPH. Po konzultacích s odborníky nevyplývá jednoznačný závěr, jak správně postupovat. Každé konkrétní podání je nutné posuzovat individuálně. Jsou zde však obecně shodné rysy u všech postižených klientů, daňových subjektů, a proto si  dovolím předložit svůj názor, jak v dané věci před finančním úřadem postupovat a uplatnit již zaplacené zálohy v daňovém přiznání.

Vycházím z předpokladu, že klient (daňový subjekt) obdržel od společnosti One Energy platební kalendář. One Energy disponuje dvojím platebním kalendářem. Jeden je z roku 2017 a druhý z roku 2018. V platebním kalendáři roku 2017 je dole uvedeno, že odpočet daně na základě tohoto daňového dokladu (platební kalendář) lze uplatnit pouze v případě zaplacení částky uvedené v rozpisu plateb. Ustanovení §31a odst. 1 zákona o DPH považuje platební kalendář za daňový doklad a v návaznosti §73 odst. 1 zákona o DPH jej tedy lze takto doložit. Navíc je nutné, aby byly zálohy skutečně uhrazeny.

V platebním kalendáři na rok 2018 je naopak uvedeno, že odpočet DPH ze zaplacené zálohy podle tohoto rozpisu plateb lze uplatnit pouze na základě daňového dokladu k přijaté platbě.

V tomto případě není v platebním kalendáři uveden ani základ daně, ani daň. Dle úvahy tady nelze daň uplatnit. Na druhou stranu lze uplatnit ustanovení § 73 odst. 5 ZDPH, kde je uvedeno, že neobsahuje-li doklad pro prokázání nároku na odpočet daně všechny předepsané náležitosti daňového dokladu, lze nárok prokázat jiným způsobem. Zde tedy doporučuji prokázat nárok těmito důkazy:

  • platební kalendář
  • doklad o uhrazené záloze
  • opis z internetových stránek www.oneenergy.cz a http://www.ote-cr.cz/ospolecnosti/Zpravy_OTE/spolecnost-one-energy-one-mobile-a.s.-pozbyla-moznost-dodavatplyn

Doporučuji komunikovat s finančním úřadem, vysvětlit danou situaci a prokázat nemožnost získání dokladu, a naopak prokázat nárok tím, že záloha byla uhrazena. Lze použít i toto mé doporučení. Nicméně, upozorňuji, že pokud by měl finanční úřad na věc odlišný názor, bude nutné postupovat dle daňového řádu.

Stanovisko je pouze doporučením k postupu při výkladu zákona o DPH s tím, že za podání daňového přiznání nese každý daňový subjekt vlastní odpovědnost.

Stále nemáme od One Energy & One Mobile, a.s. vyúčtování, co máme dělat?

Bohužel, v této chvíli nemáme žádné nové informace ohledně toho, zda a kdy společnost One Energy & One Mobile, a.s. poskytne vyúčtování za předchozí období, a kdy dojde k úhradám přeplatků. Od některých klientů máme informaci, že již vyúčtování obdrželi, avšak pokud víme, jednalo se zatím o vyúčtování nedoplatků. Vše je tak nyní v kompetenci společnosti One Energy & One Mobile, a.s. Dle informací dostupných na webu vyplývá, že na vyúčtování tato společnost pracuje. Nicméně tuto informaci nemáme jak ověřit.

Pokud by Vám v nejbližší době nepřišlo vyúčtování, máte možnost se obrátit s nároky vůči společnosti One Energy &  One Mobile a.s. na Energetický regulační úřad (ERÚ) se stížností na mail: podatelna@eru.cz. Máme zato, že Energetický regulační úřad musí tyto stížnosti prošetřit dle § 17 odst. 4, kde je uvedeno, že Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích.

Dovolujeme si upozornit, že ERÚ v takových případech vyzývá klienty One Energy &  One Mobile a.s., aby stížnost odpovídala oficiálnímu Návrhu na zahájení správního řízení a aby klient zvážil efektivnost takového podání z pohledu výše, pohledávky, dobytnosti pohledávky, náklady řízení atd.).

Pro tento případ jsme připravili vzor dokumentu Návrh na zahájení správního řízeníwordpdf, který doporučujeme podat podepsaný poštou na adresu Energetického regulačního úřadu. Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava.

Komu mám nyní platit zálohy?

Poté, co jste si zrušili platby záloh vůči dodavateli One Energy & One Mobile, a.s. můžete nyní očekávat nové rozpisy záloh a to od dodavatele poslední instance a následně pak od Vámi vybraného nového dodavatele energií. I když budete u dodavatele poslední instance jen několik dnů, doporučujeme Vám první zálohu uhradit dle pokynů dodavatele. Tato by Vám měla být následně vyúčtována dle uskutečněné spotřeby a případný přeplatek Vám bude navrácen. Jakmile Vám budou dodávky zahájeny u nového dodavatele energií, můžete od něj očekávat předpis záloh pro další období. Zde si vše nastavíte podle toho, jak jste zvyklí.

Jak řešit případnou reklamaci vyúčtování od dodavatele poslední instance?

U některých klientů se setkáváme s případy, že konečné vyúčtování energií, které obdrželi od Dodavatele poslední instance (DPI) bylo na vyšší spotřebu, než odpovídá běžné spotřebě za dané období. V takovém případě má klient právo reklamovat vyúčtování. Pokud se Vás tato situace týká, doporučujeme postupovat následovně:

1. Podívejte se na spotřebu uvedenou v konečném vyúčtování dodavatele poslední instance,

2. Pokud tato spotřeba neodpovídá Vaší obvyklé spotřebě (což zjistíte například z vyúčtování v předešlých obdobích), obraťte se neprodleně na dodavatele poslední instance s reklamací a žádostí o vystavení nového vyúčtování dle skutečného odběru,

3. V případě, že jste si pořizovali fotografie stavu elektroměru / plynoměru, ze kterých je zřejmý stav spotřeby k danému datu, připojte tyto fotografie k žádosti o reklamaci.

  • Může se jednat o:
    • fotografie stavu elektroměru / plynoměru k datu, kdy Vám přestal dodávat energie dodavatel One Energy & One Mobile, a.s. (23.3.2018 – elektřina, 26.3.2018 – zemní plyn)
    • fotografie stavu elektroměru / plynoměru k datu, kdy Vám přestal dodávat energie dodavatel poslední instance, respektive kdy Vám přišel uvítací dopis od námi zajištěného dodavatele.
    • fotografie stavu elektroměru / plynoměru k datu, kdy jste obdrželi konečné vyúčtování od dodavatele poslední instance.

4. Pokud nemáte ofocené stavy ke všem výše uvedeným datům, připojte k žádosti o reklamaci alespoň ty fotografie, které máte k dispozici, i kdyby se jednalo pouze o fotografie stavu elektroměru / plynoměru k datu, kdy jste obdrželi konečné vyúčtování od dodavatele poslední instance,

5. Pokud budete fotografie teprve pořizovat, nejlepší variantou je vyfotit stavy chytrým telefonem nebo fotoaparátem, který dokáže u fotografie zaznamenat datum pořízení.

Konečné odečty spotřeby u dodavatelů energií probíhají ve většině případů na základě odhadů. Proto se může stát, že výsledné stavy ve vyúčtování nebudou odpovídat skutečné spotřebě. V případě, že využijete výše uvedený postup, měl by Vám dodavatel vystavit nové vyúčtování, které by mělo odpovídat stavu uskutečněné spotřeby. Úspěšnost reklamace neumíme garantovat, ale doporučujeme se o to pokusit. Každý z dodavatelů poslední instance má jiný přístup k reklamacím a skutečně neumíme s jistotou říci, jak k tomu přistoupí právě Váš dodavatel poslední instance.

Proč byl tento dodavatel v aukci?

Dodavatelem energií se stává pouze ten, kdo je prověřen a licencován ze strany Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Je to ERÚ, které prověřuje a vyhodnocuje, zda daná společnost splňuje legislativní podmínky a může mu být licence udělena. Stejně tak v případě neplnění podmínek je to pouze ERÚ, které může licenci odebrat.

Aukční síň eCENTRE, a.s. vždy jedná s dodavateli vstupujícími do aukce, a v rámci legislativních možností dodavatele prověřuje, avšak zároveň při vstupu do elektronické aukce musí aukční společnost ke všem zájemcům přistupovat transparentně, jinak by neplnila účel jakožto nezávislá aukční síň. Tento postup byl dodržen i v případě, kdy v elektronických aukcích řádně zvítězila společnost One Energy & One Mobile, a.s., s níž aukční síň spolupracovala dlouhodobě a která do doby změny informačního systému nevykazovala žádné závažnější problémy. Bohužel, tato společnost zřejmě nezvládla havárii spojenou se změnou informačního systému a následné problémy. Více informací o tom, co způsobilo tento na energetickém trhu zcela mimořádný stav, bohužel zatím nemáme.

Proč eCENTRE, a.s. nemůže řešit pohledávky vůči One Energy za klienty?

Aukční síň eCENTRE, a.s. zajišťuje klientům porovnání cen na trhu, kontrolu všeobecných obchodních podmínek u zajištěného dodavatele, garanci vybraných podmínek pro ochranu spotřebitele, které dodavatel vybraný v aukci podepisuje formou čestného prohlášení (jako např. žádné skryté poplatky, apod.) a komunikaci s dodavateli pro zajištění úspěšné změny dodavatele. V rámci garancí služby LICIT pomáhá rovněž řešit složitosti při komunikaci s dodavateli při ukončování původního smluvního vztahu, jako je zjišťování termínu možného zahájení dodávek, vypovídání smluv původnímu dodavateli, apod. Snaží se tak klientům a členům komunity LICIT ulehčit změnu dodavatele.

Rozsah zastoupení se však nevztahuje na vymáhání pohledávek ani podávání žádostí o vyúčtování vůči vybranému dodavateli energie za jednotlivé klienty. eCENTRE, a.s. však poskytlo v zájmu zajištění pomoci svým klientům doporučení a připravilo vzory žádostí pro vymáhání přeplatků, a současně zajistilo externí advokátní kancelář pro profesionální vymáhání přeplatků. Nemůže však nést odpovědnost za porušování povinností třetí osoby, v tomto případě One Energy & One Mobile a.s.

eCENTRE, a.s. nese odpovědnost za administraci změny dodavatele, a dělá skutečně vše i pro změnu dodavatele pro klienty v této mimořádné situaci. Samotné dodržování řádného plnění dodavatele po realizované změně již však není v možnostech řešení, ani kompetenci eCENTRE, a.s.

Vzory dokumentů pro klienty One Energy & One Mobile a.s.: