Ochrana osobních údajů

Vyplněním příslušných údajů ve formuláři na www.licit.cz udělujete nezávislé aukční síni eCENTRE, a.s. souhlas k tomu, aby využívaly uvedeného telefonického, případně emailového, kontaktu za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, týkajících se služeb poskytovaných v rámci komunity LICIT.

Současně tímto dáváte souhlas, aby společnost eCENTRE, a.s. zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytnuté osobní údaje, a to za účelem zprostředkování požadovaných služeb. Za stejným účelem souhlasíte i s předáním těchto osobních údajů spolupracujícím společnostem, mají-li se podílet na zprostředkování požadované služby, jakož i příslušným poskytovatelům služeb za účelem vypracování nabídky a uzavření příslušné smlouvy.

Tento souhlas platí do odvolání.

eCENTRE, a.s.:

eCENTRE, a.s. IČO: 27149862, se sídlem Praha, Argentinská 286/38, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 9339  

Poučení

Nezávislá aukční síň eCENTRE, a.s. zpracovává osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu a pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy.

Klient je oprávněn v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů požádat o informaci týkající se zpracování poskytnutých osobních údajů.

Obsahem informace o zpracování osobních údajů bude vždy sdělení o:

  • účelu zpracování osobních údajů;
  • osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji;
  • povaze automatizovaného systému zpracování osobních údajů v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování;
  • příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Zpracovatel osobních údajů je povinen poskytnout klientovi informaci bez zbytečného odkladu. Zpracovatel osobních údajů má právo požadovat za poskytnutí takové informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud se klient domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat o vysvětlení,
  • požadovat odstranění takto vzniklého stavu.

Zpracovatel osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav, je-li žádost klienta shledána oprávněnou.

Klient má právo kdykoliv obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutím souhlasu klient potvrzuje, že byl seznámen se svými právy vyplývajícími ze zákona o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odvolání souhlasu

Jako klient můžete kdykoliv odvolat souhlas udělený za účelem kontaktování v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení o dalších nabízených finančních službách a produktech. Odvolání můžete provést prostřednictvím sdělení odeslaného na mail: marketing@ecentre.cz či poštou na adresu sídla eCENTRE, a.s.